Pisaća mašina
dar
metal; plasti
čna masa
dužina=27 cm, širina=38,5 cm,
visina=22,5 cm
18. st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-61
Pisa
ća mašina SMITH PREMIER
(ameri
čke proizvodnje). Prema
kazivanju M. Žigmundovac ovom
mašinom služio se J.J.Strossmayer za
biskupovanja u
Đakovu. Mašina je
crne boje sa svjetlim tipkama.