Keramička lula
keramika
dužina=5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-81
Kerami
čka lula crne boje. Dio za
muštik ima prstenasti završetak bez
ukrasa. Dio za duhan ima ravni rub.
Površina je ukrašena vertikalnim
kanelurama. Pe
čat: JUGNASICE.