Graničarska puška
drvo; metal
dužina=117,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-410
Grani
čarska puška-kremenjača. Rad
puškara.