Pisaća mašina
tvorni
čki rad, metal; plastika
dužina=32 cm, širina=30 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-543
Pisa
ća mašina vrlo starog tipa (iz
1910.g.). Signatura MIGNON AEG