Austrijska konjička sablja
drvo; koža; metal
dužina=115,5 cm, dužina
sje
čiva=91,5 cm, širina sječiva=3 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-653
Austrijska konji
čka sablja iz 1848.g.
Držak drven presvu
čen kožom
(ribljom) i ovijen tordiranom žicom.
Le
đni okov drška od željeza s
plitkom kapom na glavici, rukobran
je proširen u simetri
čnu zdjelicu,
probijen, ukrašen viticama. Sje
čivo
jednobridno. Korice metalne okovane
na vršku u obliku kreste s dva
prstenasta okova s kolutima za
vješanje.