Natpisna ploča 6. babogredske
kompanije
metal
visina=62 cm, dužina=93 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1188
Natpisna plo
ča sa zgrade Uprave 6.
babogredske kompanije. Vrijeme
nastanka 18.st. Plo
ča je ovalnog
oblika i tamno plave boje na kojoj
bijelom slovima piše: Kanzlei der 6
ten. Babina Greder Compagnie. Des
k.k.brooder 7 ten granz infanterie
regiments. Izme
đu slova nalazi se
dvoglavi orao s krunom u sredini i s
dvjema manjim krunama na dvije
glave orla. Na prsima mu stoji grb .
U desnoj ruci drži ma
č, a u lijevoj
globus.