Fragment brončanog predmeta
Kamenište
terenski nalaz
bronca
dužina=2 cm, širina=1,7 cm,
visina=0,9 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant155
Fragment bron
čanog predmeta
(možda dio fibule) s plo
častim
završetkom pod pravim kutem koji
na jednoj strani ima ukras od 3 ureza.