Kamena sjekira
podru
čje Županje
dar
Rad ruku, kamen
dužina=13,5 cm, širina sje
čiva=4 cm
Prethistorija
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap637
Kamena sjekira- o
čuvan samo dio
sje
čiva i trag rupe za nasad.