Fragment žrtvenika
Lova
čke Kuće, Soljani
dar
ru
čni rad, keramika
dužina=8,5 cm, visina=2 cm
bakreno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap930A
Ulomak bakrenodobnog vu
čedolskog
žrtvenika od oksidirane keramike sa
rovašenim ukrasom i inkrustacijom
od bijele paste.