Fragment keramičke posude
Lova
čke Kuće, Soljani
terenski nalaz
Rad ruku, glina
dužina=6,5 cm, širina=5,2 cm
vu
čedolska kultura
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap932A
Fragment posude s o
čuvanim
prijelazom iz vrata u trbuh na kojem
se nalazi ukras gotovo u duborezu.
Ukras: traka podijeljena na tri polja
u jednom se nalazi ukras od
rombova, u drugom od valovnica a u
tre
ćem od okomitih traka. Oker sive
boje.