Keramička šalica
Županja
terenski nalaz
Rad ruku, glina
radijus dna=4,8 cm, visina=5 cm
rano željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap946A
Posuda- šalica dosta malih
dimenzija, koni
čnog oblika s dosta
kosim stijenkama, sive boje, bez
naglašenog ruba usta. Bez ukrasa,
drška nije sa
čuvana, a dizala se je
vjerojatno dosta visoko iznad ruba
usta izdizala se trakasta drška. Ima
ravno dno. HC ili D rano željezno
doba.