Keramički uteg
Repovac kod Štitara
dar
ru
čno rađena, keramika
promjer=9 cm, visina=4 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1014
Kerami
čki okrugli uteg sive boje.