Fragment keramičke posude
Repovac kod Štitara
dar
glina
dužina=5,8 cm, širina=6,5 cm
željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1063
Fragment kerami
čke posude ukrašen
urezanim crtama, vrlo sli
čno
bosutskoj kulturi.