Fragment keramičke posude
Repovac kod Štitara
dar
glina
dužina=4,3 cm, širina=5,9 cm
željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1064
Fragment kerami
čke posude (prijelaz
vrata u rame i rame). Prijelaz izme
đu
vrata u rame ukrašen s
četiri
užljebljene linije na koje su ovješene
girlande na
činjene urezanim crtama i
isto
čkanim motivima.