Fragment keramičke posude
Repovac kod Štitara
dar
glina
dužina=4,3 cm, širina=7,4 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1067
Fragment kerami
čke posude. Prijelaz
vrata u rame naglašen s tri udubljene
(užljebljene) linije na koje je ovješen
cik-cak motiv. Motiv trokut na
vrhovima ima jami
časta kružna
udubljenja. S fragmentom pod br.
1066 gotovo sigurno
čini jednu
posudu.