Keramički žeton
Repovac kod Štitara
dar
Rad ruku, glina
dužina=2,7 cm, širina=2,7 cm
8. -7. st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1071
Kružni kerami
čki žeton izrezan iz
ulomka tijela posude.