Keramička urna
Popernjak
terenski nalaz
ru
čno rađena, keramika
visina=13 cm, promjer ruba=25 cm,
promjer dna=7 cm
kasno bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1112
Urna iz groba 15. kv. j35, SJ 73(74).
Urna oblika dublje zdjele sa
izvu
čenim rubom na kojem se nalaze
4 špica.