Keramička vatinska amforica
Ciglana, Gunja
terenski nalaz
ru
čno rađena, keramika
visina=6,5 cm, promjer dna=2,4 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1482
Djelomi
čno očuvana posuda oblika
amforice crvenkaste boje. Otvor je
romboidnog olika sa malo izvu
čenim
rubom iz kojeg izlazi drška
troukutastog presjeka. Na trbuhu se
nalaze
četiri bradavičasta ispupčenja.
Ima prstenastu nogu. Ukrašena je
plitkim urezima: cik-cak i
horizontalnim linijama na vratu i cikcak i vertikalnim linijama na trbuhu.