Keramička žlica
Gradac, Cerna
terenski nalaz
keramika
dužina=8 cm, širina=5 cm, dužina
drške=5 cm, debljina=4 mm
rano željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1500
Željezno dobra kerami
čka žličica,
ru
čno rađena, ovalnog oblika s
trakastom drškom smještena na široj
bo
čnoj strani. U sredini recipijenta
nalazi se izbo
čenje (na dnu) a sa
doljnje strane udubljenje