Keramička posuda
Gradac, Cerna
terenski nalaz
Rad ruku, glina
promjer ruba=11,2 cm, promjer
dna=6,2 cm, visina=8,7 cm
željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1507
Posuda iz rano-željeznog doba,
zatvorenog oblika, gla
čana, ručno
ra
đena. Očuvan fragment ruba vrata i
dijela trbuha. Sonda 4, SJ 52,
19.3.2008.g.