Keramička šalica
Gradac, Cerna
terenski nalaz
Rad ruku, glina
promjer ruba=7,3 cm, visina s
drškom=9,7 cm
željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1508
Kerami
čka šalica zatvorenog oblika,
s izdignutom drškom, a po srdini
izma izvu
čeno rebro. Svijetlo smeđe
boje, gla
čana, očuvan cijeli profil.