Brončana drška nožića
Crne njive
terenski nalaz
bronca
dužina=7 cm, promjer=1 cm
željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1511
Drška noži
ća od bronce s okruglom
perforacijom na kraju. Ukras
popre
ćnih paralelnih linija na tri
mjesta uzduž izme
đu kojih se nalaze
dijagonalne paralelne linije.