Brončana karičica
Nekropola Daraž
terenski nalaz
lijevanje, bronca
promjer=3,5 cm
10.-12.st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: sred21
Prosta kari
čica od brončane žice.
jedan kraj završava u obliku šiljka, a
drugi u obliku kuke. Kari
čica je bila
prilog grobu br. 37.