Fragment keramičke posude
Trg Republike
terenski nalaz
lon
čarsko kolo, keramika
dužina=11,5 cm, širina=8,5 cm,
debljina=0,6 cm
srednji vijek
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: sred55
Fragment kerami
čke posude s
o
čuvanim dijelom trbuha i prijelaza
u stijenku vrata. Stijenka trbuha je
ornamentirana a ornament se sastoji
od utisnutih valovnica u dva reda
izme
đu kojih se nalazi utisnuta traka.
Površina boje oker do crne zbog
nepravilnog pe
čenja s mjestimično
crnim mrljama. Površina gruba.