Keramička lula
Županja,M.Tita 12
terenski nalaz
rad majstora, glina
dužina=7 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-25
Zemljana lula,kojoj nije o
čuvan
donji dio. Donji dio koji ina
če ima
cilindri
čan oblik. Muštik završava
prstenasto. Lula je fino izra
đena boje
zemlje,napravljena od fino
pro
čćene gline.